Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky inzercie

Obsah

1. Základné pojmy a predmet portálu

2. Základné podmienky

3. Ochrana osobných údajov

4. Registrácia a prihlásenie

5. Úprava údajov inzerenta

6. Správanie sa používateľov

7. Sprístupnenie konta

8. Pridanie a úprava inzerátov

9. Reklamácia

10. Zodpovednosť za škodu

11. Zrušenie konta

12. Záverečné ustanovenia


1. Základné pojmy a predmet portálu

Portál slúži na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi používateľmi, akými môžu byť inzerenti alebo kupujúci.

Prevádzkovateľ:

Beáta Višňovská - LALA MARKET

Wolkrova 1105/37, 851 01 Bratislava – Petržalka

IČO: 51 484 005

DIČ: 1048972463

Portál:

www.lalamarket.sk

Používateľom môže byť:

- súkromný inzerent, ktorým je fyzická osoba predávajúca súkromný majetok

- firemný inzerent, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, predávajúca predmety svojej obchodnej činnosti

Kupujúci:

 – fyzická alebo právnická, ktorá pomocou portálu vyhľadáva a kupuje tovary a služby, hodnotí ich, kontaktuje inzerentov


2. Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ plní výhradne funkciu sprostredkovateľa obchodu medzi inzerantmi a kupujúcimi. Nemá vplyv ani nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotenie inzerátov ani za odoslané maily a sťažnosti. Takisto nenesie zodpovednosť za priebeh kúpy a predaja medzi účastníkmi obchodu a to za kvalitu produktov, dodanie a úhradu.

2. Právo využívať služby portálu získava používateľ až po odsúhlasení obchodných podmienok.

3. Prevádzkovateľ má právo prepojenia portálu www.lalamarket.sk aj s inými portálmi, ku ktorým má práva alebo je aj ich Prevádzkovateľom.

4. Služby portálu www.lalamarket.sk sú spoplatnené. Inzeráty sú pre súkromné osoby spoplatnené balíkom ŠTANDARD v hodnote 2,99 € alebo balíkom PREMIUM v hodnote 4,99€. Inzerát je platný neobmedzene, až kým ho Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje úspešným predajom.

5. V prípade, že užívateľ v rámci využívania služieb portálu zanechá svoj názor alebo upomienku a to elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, distribuovať, kopírovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Prevádzkovateľovi nevyplývajú z odovzdania týchto príspevkov žiadne povinnosti. Je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok.

6. Používateľ týmto súhlasí s kontaktovaním prostredníctvom Prevádzkovateľa za účelom informovania alebo reklamy, a to elektronickými prostriedkami, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Správy nie sú zo strany Prevádzkovateľa považované za spam. Ak s nimi používateľ nesúhlasí môže sa odvolať písomne prostredníctvom e-mailovej adresy info@lalamarket.sk.


3. Ochrana osobných údajov

1. Podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, poskytuje Používateľ Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a to za účelom poskytovania služieb na portáli www.lalamarket.sk. Používateľ tak súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladá s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.

2. Registráciou na tomto portály používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

3. Prevádzkovateľ má právo odtajniť údaje Používateľa Portálu. Môže tak urobiť, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona respektíve v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi za účelom bránenia alebo chránenia práv Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov. Môže tak urobiť aj za účelom chránenia osobnej bezpečnosti Používateľov produktov.

4. Osobné údaje používateľa sú zo strany Prevádzkovateľa využívané iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne, názov spoločnosti, IČO a adresu, tak ako to inzerent zadal pri pridávaní inzerátu, alebo vo svojom používateľskom konte.

5. Používateľ si je vedomý, že osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol, môžu byť na serveroch sprístupnené tretím osobám. Zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami nenesie zodpovednosť Prevádzkovateľ.


4. Registrácia a prihlásenie

Registrácia používateľa

1. Registrácia Používateľa nie je nevyhnutná avšak môže ňou získať ďalšie možnosti správy inzerátov. Registrovaní používatelia môžu vystupovať tak ako Súkromný inzerent tak aj Firemný inzerent.

2. Registrovaní používatelia využívajú svoj účet na www.lalamarket.sk. Toto ID im slúži ako unikátny identifikátor, pomocou ktorého sa prihlasuje aj do systému www.lalamarket.sk. Pod svojím ID môžu používatelia pridávať a editovať inzeráty.

3. Registráciou v systéme www.lalamarket.sk dáva používateľ Prevádzkovateľovi súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

Používateľ je zodpovedný za svoje konto, za aktivity vykonané prostredníctvom neho a má povinnosť udržať svoje údaje v tajnosti. Je tiež povinný kontaktovať Prevádzkovateľa pri zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov. Za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie si zodpovedá používateľ sám, nie prevádzkovateľ.


5. Úprava údajov inzerenta

1. Povinnosťou Používateľa je tiež udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu. Ak tak nevykoná, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa, pričom nie je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť Používateľovi.

2. Ak Používateľ vyplní nepravdivé údaje, jeho konto môže byť pozastavené alebo úplne zrušené.

3. Kontaktné údaje je možné, v prípade zmeny skutočností uvedených v kontaktnom formulári kedykoľvek zmeniť v užívateľskom konte, v sekcii „Upraviť údaje“ . V tejto sekcii je tiež možné nastaviť aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ. Údaje viazané k samotnému kontu www.lalamarket.sk je možné meniť iba v profile tohto konta.


6. Správanie sa používateľov

1. Používateľ je zodpovedný za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov). Je povinný, aby bol jej obsah vrátane textu a fotografií v súlade s legislatívnymi normami SR.

- Môže inzerovať a predávať len tie predmety, ktoré sú dovolené predávať v v Slovenskej republike a nadobudol ich v súlade so zákonmi SR, má k nim vysporiadané všetky práva.

- Používateľovi je zakázané pridávanie ponúk, ktorými zasahuje do práv iných Používateľov, znevažuje ich dobré meno, poškodzuje národné, etnické či náboženské cítenie a nie je v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.

- Vo svojej ponuke nesmie ponúkať iné produkty alebo služby, ako tie, ktoré priamo súvisia s danou ponukou. Používateľ takisto nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, ak je pôvodná ponuka stále platná.

- Inzerovať sa môže vždy konkrétny produkt. Zakázané je inzerovanie podnikateľskej činnosti ako celku okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.

2. Prevádzkovateľ má právo zmazať ponuku predajcu, a to v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci. Potvrdzujúcim prostriedkom môže byť telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať a vlastnícky vzťah sa dá dokázať zaslaním dokumentu ako napríklad záručného listu.

3. Zmazať ponuku predajcu bez upozornenia môže Prevádzkovateľ aj vtedy, keď Používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na www.lalamarket.sk.

4. Používateľ sa tiež zaväzuje, že jeho konanie, činnosť a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie.

5. Užívateľovi je zakázané využívať portál a služby portálu k účelom, ktoré akokoľvek odporujú zákonu a týmto Podmienkam. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby portálu tak, že by poškodil, preťažil, znemožnil alebo inak zhoršil funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi. Nemá tiež právo získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek verejne neprístupné materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

6. Inzerovanie v rámci podnikateľskej činnosti je dovolené výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

7. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli www.lalamarket.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.


7. Sprístupnenie konta

Služby inzercie môžu byť sprístupnené ihneď po vyplnení kontaktných údajov – súkromný inzerent, alebo po administrátorovom overení – firemný inzerent. Pokiaľ sú všetky údaje správne, IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra, Prevádzkovateľ kontaktuje e-mailom Firemného inzerenta ohľadom sprístupnenia služby.


8. Pridanie a úprava inzerátov

Používateľ môže pridať inzerát nasledovným spôsobom:

1. Vloženie inzerátu pomocou rozhrania „Vytvoriť ponuku“ na www.lalamarket.sk.

Pomocou záložky „Vytvoriť ponuku“ umiestnenej na hornej lište je možné sa dostať k jednoduchému formuláru pre pridanie inzerátu. Je nevyhnutné vyplniť všetky povinné položky, ktoré sú označené symbolom *. Je tiež možné k inzerátom pripojiť fotografie respektíve adresu s kontaktmi konkrétnej pobočky v prípade firemného inzerenta. Inzerát je platný neobmedzene, až kým ho Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

Na portáli www.lalamarket.sk je zakázané inzerovať:

- služby zhodného obsahu ako je www.lalamarket.sk,

- nadmerné množstvo tovaru, v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt,

- inzeráty uvedené v inom ako Slovenskom, Českom a Anglickom jazyku ako aj nesprávna Slovenčina, Čeština a Angličtina, zahraničné počítačové roboty,

- rýchle a bezprácne zárobky, inzeráty ktoré smerujú k obsahu ako napríklad: pracanadoma.sk/xxx, práca s vyžadovaným poplatkom vopred,

- audiotextové čísla a SMS s osobitnou tarifikáciou,

- chudnutie,

- multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,

- erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, a iné eroticky zamerané pracovné ponuky.

Zakázaný je predaj:

- kopírovaných CD, DVD, napodobeniny, plagiáty,

- liekov, cigariet, alkoholu a drog,

- bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,

- web stránky firiem a ich logá,

- chip tuning, powerboxy,

- pohonné hmoty.

Zakázané je tiež:

- písať celé slová veľkými písmenami, ak nie sú spomínané slová v úlohe skratiek,

- vkladať do názvu alebo textu inzerátu znaky ako „@*#$%^&!?“, www adresu alebo vkladať formulácie ako „viac info v e-maile“ alebo podobne, keďže priestoru pre text inzerátu je dostatočný nato, aby sa tak zmestil celý popis,

- pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotografie,

- používať superlatívy a tvrdenia, ktoré nie je možné overiť,

- používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety a skratky ako - atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty,

- propagácia pomocou formuliek ako „presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás“ a iné.

Úprava inzerátov

V sekcii „Moje vytvorené ponuky“ je možné kedykoľvek počas platnosti inzerátov, ich menenie, dopĺňanie alebo vymazanie.


9. Reklamácie

Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom www.lalamarket.sk. Ak má Používateľ záujem o reklamáciu, jeho povinnosťou je písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@lalamarket.sk, pričom v reklamácii musí byť uvedený konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.  

Prevádzkovateľ je povinný:

- Preveriť každú reklamáciu a ak je reklamácia opodstatnená, jeho povinnosťou je podniknúť potrebné kroky k jej naplneniu.

- Informovať Používateľa o svojom stanovisku k predmetu reklamácie. Ak je predmet reklamácie relevantný, je povinný Používateľa informovať o zisteniach a riešeniach ako napraviť predmet reklamácie. Reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.   


10. Zodpovednosť za škodu

Používateľ využíva služby portálu www.lalamarket.sk výhradne na vlastné riziko.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

- činnosť Používateľov služieb Portálu,

- za spôsob akým služby Portálu využívajú,

- za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami,

- za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu www.lalamarket.sk,

- za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu www.lalamarket.sk,

- za obsah uverejnených inzerátov, vrátane textu aj fotografií,

- za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli,

- za nepretržitú funkčnosť www.lalamarket.sk, má právo odstaviť portál www.lalamarket.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.


11. Zrušenie konta

1. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť Používateľove konto bez predchádzajúceho upozornenia. Učiniť tak môže pri:

a. porušení zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie alebo Podmienok inzercie,

b. dlhodobej nečinnosti Používateľa, tým sa myslí, ak sa neprihlási na server aspoň raz za posledných 21 dní od prvého odhlásenia, alebo ak sa na server neprihlási v priebehu 6 mesiacov,

c. žiadosti Používateľa o zrušenie konta d. poškodení Poskytovateľa alebo iného Používateľa.

2. Používateľovi môže byť odoprený prístup ku kontu, odstráneným inzerátom a hodnoteniam alebo môže byť odstránený on sám zo systému, a to z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok inzercie.


12. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na portáli www.lalamarket.sk nadobúdajú svoju platnosť dňom uverejnenia. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť ustanovenia týchto podmienok a to kedykoľvek, pričom zmena podmienok nadobúda svoju platnosť okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Používateľ je povinný pravidelne sledovať zmeny v podmienkach, tým že bude pokračovať v používaní služieb portálu, potvrdzuje, že súhlasí s ich zmenami.

2. Vzájomný vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa spravuje zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom.

3. Právom Prevádzkovateľa je meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu www.lalamarket.sk a nie je povinný upozorniť nato Používateľa.

4. Používateľ sa tiež zaväzuje dodržiavať podmienky portálu www.lalamarket.sk, ktoré platia súčasne s podmienkami inzercie.