Reklamačný poriadok

Obsah

1. Všeobecné ustanovenia

2. Nárok na uplatnenie reklamácie

3. Vybavenie reklamácie a záručná doba

4. Zamietnutie reklamácie

5. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na služby, ktoré užívatelia zakúpili od prevádzkovateľa Beáta Višňovská - LALA MARKET, Wolkrova 1105/37, 851 01 Bratislava - Petržalka IČO: 51 484 005 DIČ: 1048972463 (ďalej len „poskytovateľ“) prostredníctvom internetovej stránky www.lalamarket.sk, poskytovateľa.

Registráciou a aktiváciou platenej služby na serveri www.lalamarket.sk užívateľ respektíve používateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami. Pokiaľ nie sú udané iné záručné podmienky, reklamačný poriadok je platný pre všetky prípady.


2. Nárok na uplatnenie reklamácie

Právo užívateľa na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa vzniká za vady na platených službách vykazujúcich chybné poskytovanie, ktoré mohol zapríčiniť poskytovateľ.

Užívateľ, po vzniknutí vady, oznámi používateľovi preukázateľnou formou, že bolo zistené prerušenie prevádzky alebo nesprávne parametre. Povinnosťou poskytovateľa je zistiť zapríčinenie vady na službe, pokiaľ nie je ustanovené inak, a to do 24 hodín od oznámenia o vade.

Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pri jej zakúpení. Ak by tak neučinil, súhlasí, že je služba poskytovaná bezchybne. Reklamáciu si môže uplatniť len keď preukáže vady, ktoré mala táto služba už v čase zakúpenia.

Záručná doba je vymedzená v článku 3. V jej trvaní má užívateľ právo na bezplatné odstránenie vady na tejto službe u poskytovateľa. Ak daná služba vykazuje vady, právom užívateľa je uplatniť si reklamáciu, a to písomne v elektronickej forme, preukázateľne v prevádzkarni poskytovateľa, ktorá je uvedená na internetovej stránke poskytovateľa.

Reklamáciu si môže uplatniť u poskytovateľa alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií. Pri uplatnení reklamácie na chybne poskytnutú službu je užívateľ povinný vytýkať vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie. Užívateľ je tiež povinný, reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.

Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď alebo najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplatnenie reklamácie, ak je potrebné technické zhodnotenie stavu najneskôr do 30 dní. Spôsob určí poskytovateľ, ním poverený zamestnanec alebo iná povinná určená osoba. Reklamácia sa vybaví hneď po určení spôsobu vybavenia, respektíve najneskôr do 30 dní odo uplatnenia v zložitých prípadoch.

Potvrdením o prijatí reklamácie, ktoré vydá poskytovateľ užívateľovi, obidve strany berú na vedomie a súhlasia, že ak si používateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie ohľadom reklamácie budú zaslané poskytovateľom užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Ďalej je len na užívateľovi, či si doklady odoslané týmto spôsobom prečíta.

Právo na reklamáciu nevzniká pri vadách, na ktoré bol poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená. Právom poskytovateľa je nahradiť vadnú službu za službu bez vady.


3. Vybavenie reklamácie a záručná doba

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je vada služby odstrániteľná, reklamácia bude vybavená bezplatne a včas. Poskytovateľ buď vadu odstráni alebo bez odkladu dodá novú službu. Ak nie je možné vadu odstrániť, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu službu. Ak nemôže dodať novú adekvátnu službu, vráti užívateľovi primeranú cenu za vadne poskytnutú službu. Reklamácia sa vždy vzťahuje len k popisu vady, ktorý užívateľ uviedol.

Reklamačný formulár

Záručná doba

Záručná doba je ohraničená svojou časovou platnosťou, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovené inak, záručná doba trvá počas doby jej poskytovania odo dňa zakúpenia služby. Pokiaľ užívateľ nemohol svoju službu využívať počas doby vybavovania reklamácie, záručná doba sa o túto dobu predlžuje.


4. Zamietnutie reklamácie

Reklamácia sa zamieta v týchto prípadoch:

- ak užívateľ nemá čím preukázať zakúpenie služby u poskytovateľa,

- ak uplynula záručná doba,

- ak užívateľ neoznámil očividné vady, ihneď po zakúpení,

- ak službu poškodil sám užívateľ,

- ak bolo zistené neodberné zaobchádzanie so službou, užívateľ používal službu v rozpore so všeobecnými a doplňujúcimi pravidlami serveru www.lalamarket.sk a platnými právnymi predpismi SR,

- z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

Reklamácia sa tiež zamieta v prípadoch, keď používateľ nezodpovedá za poruchy služby, spôsobenými okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť alebo odvrátiť. Medzi také prípady patrí:

- škoda spôsobená poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa,

- nesprávnym zaobchádzaním so službou,

- spôsobením škody v technickom riešení služby,

- prerušením internetového pripojenia, ktoré spôsobil jeho poskytovateľ.

Za vady na službe, ktoré preukázateľne vznikli porušením povinností alebo právnych predpisov platných v Slovenskej republike môže poskytovateľ.


5. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ má právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Umiestnením reklamačného poriadku na servery www.lalamarket.sk je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku. Vzťahy, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sú upravené Občianskym zákonníkom. Reklamačný poriadok nadobúda svoju účinnosť registráciou na serveri www.lalamarket.sk.

V Bratislave, dňa 01.04.2018